A1 A2 B1 B1+ B2 C1 C2
Sagatavošanas plāns akadēmiskajās stundās 60 ak. stundas 180 ak. stundas 300 ak. stundas 420 ak. stundas 540 ak. stundas 600 ak. stundas 800 ak. stundas
IZPRATNE Auditēšana Es saprotu atsevišķus pazīstamus vārdus un ļoti vienkāršas frāzes lēnā un skaidrā izrunā ikdienas saskarsmes situācijās, kad runā par mani, manu ģimeni un tuvāko sabiedrību. Es saprotu atsevišķas frāzes un vairāk lietotos vārdus izteicienos, kas ir svarīgi man (piemēram, pamata informāciju par sevi un savu ģimeni, par pirkumiem, par vietu, kur es dzīvoju, par darbu). Es saprotu, par ko ir runa vienkāršos, skaidri izteiktos un pēc apjoma nelielos ziņojumos un sludinājumos. Es saprotu pamattēzes skaidri izrunātos izteicienos literārās normas ietvaros par man pazīstamām tēmām, ar kurām nākas saskarties darbā, skolā, atpūtā utt. Es saprotu, par ko ir runa daudzās radio un,TV programmās paraktuāliem,notikumiem, kā arī raidījumos, kas saistīti ar manām personiskajām un,profesionālajām interesēm. Turklāt runātāju teiktajai runai jābūt,skaidrai un samērā lēnai. Es saprotu izvērstus ziņojumus un lekcijas un tajās esošo sarežģīto,argumentāciju,ja šo ziņojumu tematika man ir pietiekami skaidra. Es,saprotu gandrīz visas ziņas un reportāžas par aktuāliem notikumiem. Es saprotu vairums filmu saturu, ja tās varoņi runā literārā valodā. Es saprotu izvērstus paziņojumus, pat ja tiem ir neskaidra loģiska struktūra, un jēdzieniskās saites nav izteiktas eksplicēti. Es gandrīz brīvi saprotu visas televīzijas programmas un filmas. Es brīvi saprotu jebkuru sarunu valodu tiešā un pastarpinātā saskarsmē. Es brīvi saprotu valodas nēsātāja runu, kas runā ātrātempā, ja man ir laiks pierast pie individuālām īpatnībām viņa izrunā.
Lasīšana Es saprotu pazīstamus vārdus, kā arī ļoti vienkāršus teikumus sludinājumos, plakātos vai katalogos. Es saprotu ļoti īsus vienkāršus tekstus. Es varu atrast konkrētu, viegli paredzamu informāciju vienkāršos tekstos ikdienas saskarsmē: reklāmās, prospektos, ēdienkartē, sarakstos. Es saprotu vienkāršas personiska rakstura vēstules. Es saprotu tekstus, kas veidoti uz skaidras valodas materiāliem ikdienas un profesionālā saskarsmē. Es saprotu notikumu, jūtu, nodomu aprakstus personiska rakstura vēstulēs. Es protu lasīt tekstus par plašu problēmu loku, kas man ir zināmas vai izraisa interesi. Es saprotu rakstus un ziņojumus par mūsdienu problemātiku, kuru autoriemir īpašs viedoklis. Es saprotu mūsdienu daiļliteratūru. Es saprotu lielus sarežģītus mākslinieciskus un nemākslinieciskus tekstus, to stilistiskās īpatnības. Es saprotu arī speciālos rakstus un liela apjoma tehniskās instrukcijas, pat ja tās neskar manas darbības sfēru. Es brīvi saprotu visus tekstu tipus, ieskaitot abstrakta rakstura tekstus, sarežģītus veidojuma vai valodas izteiksmē: instrukcijas, speciālos rakstus un mākslas darbus.
SARUNA Dialoga runa Es varu piedalīties dialogā, ja mans sarunubiedrs pēc mana lūguma palēninātā tempā atkārto savu izteicienu vai pārfrāzē to, kā arī palīdz man formulēt to, ko es cenšos pateikt. Es varu uzdot vienkāršus jautājumus un atbildēt uz tiem man zināmu vai interesējošu tēmu ietvaros. Es protu kontaktēties vienkāršās tipiskās situācijās, kas prasa tiešu informācijas apmaiņu man zināmu tēmu un darbības veidu ietvaros. Es varu uzturēt īsu sarunu par sadzīves tēmām, un tomēr saprotu vēl nepietiekami, lai pastāvīgi uzturētu sarunu. Es protu kontaktēties vairumā situāciju, kas rodas uzturēšanās laikā apgūstamās valodas valstī, taču izjūtu vārdnīcas trūkumu. Es varu gandrīz bez iepriekšējas norunas piedalīties dialogos par man pazīstamu/interesējošu tēmu (piemēram, ģimene, vaļasprieks, darbs, ceļojums, aktuālie notikumi). Es protu bez sagatavošanās piedalīties dialogos par plašu tēmu loku, kas man pazīstamas vai izraisa interesi. Es protu bez sagatavošanās samērā brīvi piedalīties sarunā ar apgūstamās valodas nēsātājiem. Es varu aktīvi piedalīties diskusijā par man pazīstamu problēmu, pamatot un aizstāvēt savu viedokli. Es protu spontāni un ātri, neizjūtot grūtības vārdu izvēlē, izteikt savas domas. Mana runa izceļas ar valodas līdzekļu daudzveidību un precizitāti to lietojumā profesionālās vai ikdienas saskarsmes situācijās. Es protu precīzi formulēt savas domas un izteikt savu viedokli, kā arī aktīvi uzturēt jebkuru sarunu. Es varu brīvi piedalīties jebkurā sarunā vai diskusijā, pārvaldu daudzveidīgus idiomātiskos un sarunu valodas līdzekļus. Es ātri izsakos un protu izteikt jebkuras nozīmes nianses. Ja man rodas grūtības valodas līdzekļu lietošanā, es protu ātri un nemanāmi apkārtējiem pārfrāzēt savu izteicienu.
Monologa runa Es protu, izmantojot vienkāršus teikumus, pastāstīt par vietu, kur dzīvoju, par cilvēkiem, kurus pazīstu. Es varu, izmantojot vienkāršas frāzes, pastāstīt par savu ģimeni un citiem cilvēkiem, dzīves apstākļiem, mācībām, iepriekšējo un pašreizējo darbu. Es varu uzrakstīt vienkāršu saistītu tekstu par zināmām/interesējošām tēmām. Es protu rakstīt personiska rakstura vēstules, pavēstot tajās par savām problēmām, pārdzīvojumiem, iespaidiem. Es varu īsi paskaidrot un pamatot savus plānus, nodomus, viedokli utt. Es varu izklāstīt grāmatas, filmas saturu un izteikt savu attieksmi. Es varu saprotami un izsmeļoši izteikties par plašu mani interesējošu jautājumu loku. Es varu izskaidrot savu viedokli par aktuālu problēmu, izsakot visus argumentus “par” un “pret”. Es protu saprotami un izsmeļoši izklāstīt sarežģītas tēmas, apvienojot vienā veselā sastāvdaļas, attīstīt atsevišķas tēzes un izdarīt atbilstīgus secinājumus. Es protu ātri, brīvi un argumentēti izteikties, izmantojot atbilstīgus valodas līdzekļus atkarībā no situācijas. Es protu loģiski izveidot savu ziņojumu tādā veidā, lai piesaistītu klausītāju uzmanību un palīdzētu viņiem atzīmēt un iegaumēt svarīgākās tēzes.
VĒSTULE Vēstule Es protu rakstīt vienkāršas atklātnes (piemēram, apsveikums svētkos), aizpildīt formulārus, ierakstīt savu uzvārdu, tautību, adresi viesnīcas reģistrācijas lapā. Es protu rakstīt vienkāršas īsas piezīmes un ziņojumus. Es varu uzrakstīt samērā vienkāršu personiska rakstura vēstuli (piemēram, izteikt kādam savu pateicību par kautko). Es protu uzrakstīt vienkāršu saistītu tekstu par man zināmu vai interesējošu tēmu. Protu rakstīt personiska rakstura vēstules, pavēstot tajās par saviem pārdzīvojumiem un iespaidiem. Es protu rakstīt saprotamus, izsmeļošus ziņojumus par plašu mani interesējošu jautājumu loku. Es protu rakstīt esejas vai referātus, izklāstot jautājumus un argumentējot viedokli “par” vai “pret”. Es protu rakstīt vēstules, izceļot tos notikumus un iespaidus, kas man ir īpaši svarīgi. Es protu precīzi un loģiski izpaust savas domas rakstiskā formā un izsmeļoši izklāstīt savus uzskatus. Es protu izsmeļoši izklāstīt vēstulēs, sacerējumos, referātos sarežģītas problēmas, izceļot to, kas man šķiet vissvarīgākais. Es protu izmantot valodas stilu, kas atbilst eventuālajam adresātam. Es protu loģiski un secīgi izpaust savas domas rakstiskā formā, šim nolūkam izmantojot nepieciešamos valodas līdzekļus. Es protu rakstīt sarežģītas vēstules, pārskatus, referātus vai rakstus, kam ir precīza loģiska struktūra, kas palīdz recipientam izcelt un iegaumēt svarīgākos aspektus. Es protu rakstīt secinājumus un recenzijas kā par profesionāla rakstura darbiem, tā arī par māksliniecisko literatūru.